luni, 16 iunie 2014

Principles of Psychoanalysis.PRINCIPIILE PSIHANALIZEI

"The fundamental principles of psychoanalysis understands the principles or general laws after S.Freud govern mental life, behavior and experience of the human person.
They are: the principle of constant, Nirvana principle, the principle of pleasure / displeasure; reality principle, the repetition compulsion ...
1.Principiul constancy
This is the principle that the psychic apparatus tends to remain at a level as low as possible or at least as constant as possible the amount of excitation that it contains.
Constance is obtained, on the one hand, by downloading existing energy and, on the other hand, avoiding what could increase the amount of excitation and defense against this increase.

Constancy principle underlying economic theory Freudian, appearing as regulating the functioning of the mental apparatus.
He seeks to maintain a constant under or sum external excitations and defense download (abreaction) to increase internal voltage source.
For the reasons mentioned above, the principle of constancy is in closely linked to pleasure principle.
2.Principiul neural inertia.
This is the principle of operation of the neural system, according to which neurons tend to completely evacuate the amount of energy they receive.
It is a mechanism of neuronal energy discharge.
3.Principiul Nirvana.
This rule designates the psychic apparatus tend to reduce to zero or even to reduce as much as possible any amount of excitation of internal or external origin (Barbara Low, Sigmund Freud).
Nirvana principle is decreasing trend of constant, voltage suppression products any internal excitation.
This view creates a state of ambiguity, equivalence between the principle and the principle of constancy of Nirvana.
After Sigmund Freud, Nirvana principle expresses the tendency of death instinct, which is why it differs from constancy or homeostasis (J.Laplance and JBPontalis).
4.Principiul pleasure / nepăcerii.
This is a principle governing the mental functioning, all mental activity, aiming to avoid disappointment and to procure pleasure.
To the extent that displeasure is related to creater quantity of excitation and pleasure to reduce it, the pleasure principle is an economic principle.
Pleasure Principle Freud was taken from Fechner ("pleasure principle of action"), which provides not only the objective pursued by human action is pleasure, but our actions are determined by pleasure or displeasure procure action representation met or its consequences.
Freud is noted the existence of a close relationship between the two principles of pleasure and constancy.
Pleasure principle and the reality principle is correlated.

Passions do not seek, from the beginning, rather than downloading to satisfy the shortest paths.
They gradually accommodate reality, only allowing them through diversions and delays necessary to achieve satisfaction sought.
It follows that report how happy / reality poses a problem which is itself dependent on the meaning given in psychoanalytic term "pleasure".
By means pleasure meeting a need. "
Source
Constantin Enăchescu "Psychoanalysis and Psychotherapy Treaty Polirom 2003

Observations George Voinea
Enăchescu Lord is the only one who was able to formulate the exact principles formulated by Freud.
I mean, you can search in all libraries in the world and not find something more specific.
Although erroneous principles have merit neuronal question officials on the pleasure principle.
It also sets out the issues raised by Mr. Enachescu human brain function, namely excitement, tension and satisfaction (with the end of her orgasm or juisarea)
Merit Nirvana theory is that psychoanalytic principles recompose as they exist in relation to reality and, naturally, the reality principle.
Constantin Enăchescu doctor of psychology and medicine, MD psychiatrist is professor at the Faculty of Psychology and Education, University of Bucharest.
"Prin principiile fundamentale ale psihanalizei întelegem ,principiile sau legile cele mai generale care după S.Freud,guvernează viața mentală,conduita și experiența persoanei umane.
Ele sunt urmatoarele:principiul constantei;principiul Nirvanei;principiul plăcerii/neplăcerii;principiul realitatii;compulsiunea la repetitie...
1.Principiul constanței
Acesta este principiul conform căruia aparatul psihic tinde sa mentină la un nivel cât mai scăzut posibil sau cel puțin cât mai constant cu putință cantitatea de excitație pe care el o conține.
Constanța este obținută,pe de o parte, prin descărcarea energiei existente,iar pe de altă parte,prin evitarea a ceea ce ar putea crește cantitatea de excitație si apărarea împotriva acestei creșteri.

Principiul constanței stă la baza teoriei economice freudiene,apărând ca reglator al funcționării aparatului psihic.
El caută sa mentină constanța,in cadrul său,suma excitațiilor externe și de apărare și descărcare(abreacție)față de creșterea tensiunii de origine internă.
Din motivele mai sus menționate,principiul constanței se află într-un raport strâns cu principiul plăcerii.
2.Principiul inerției neuronale.
Acesta este principiul de funcționare a sistemului neuronal,în conformitate cu care neuronii tind sa evacueze complet cantitățiile de energie pe care le primesc.
Este un mecanism de descărcare energetică neuronală.
3.Principiul Nirvanei.
Acest principiu desemnează tendința aparatului psihic de a reduce la zero sau măcar de a reduce cât mai mult posibil orice cantitate de excitatie de origine externă sau internă (Barbara Low,Sigmund Freud).
Principiul Nirvanei este tendință de reducere ,de constanță,de suprimare a tensiunilor produse de orice excitație internă.
Acest punct de vedere creează o stare de ambiguitate,de echivalență între principiul constanței si principiul Nirvanei.
După Sigmund Freud,principiul Nirvanei exprimă tendința pulsiunii de moarte,motiv pentru care el se diferențiază de constanță sau de homeostazie(J.Laplance si J.B.Pontalis).
4.Principiul plăcerii/nepăcerii.
Acesta este un principiu care guvernează funcționarea mentală,ansamblul activității psihice,având ca scop să evite neplăcerea si să procure plăcerea.
În măsura în care neplăcerea este legată de creăterea cantității de excitație,iar plăcerea de reducerea acesteia,principiul plăcerii este un principiu economic.
Principiul placerii a fost preluat de Freud de la Fechner("principiul de plăcere a actiunii"),conform căruia nu numai că finalitatea urmărita de acțiunea umană este plăcerea,dar și actele noastre sunt determinate de plăcerea sau neplăcerea procurate în prezent de reprezentarea acțiunii de îndeplinit sau a consecințelor sale.
Se remarcă la Freud existenta unei relații strânse între cele doua principii ale plăcerii și constanței.
Principiul plăcerii este corelat si cu principiul realității.

Pasiunile nu caută,de la inceput,decât să descarce să se satisfacă pe căile cele mai scurte.
Ele se acomodează progresiv cu realitatea,singura care le permite,prin deturnări și amânări necesare sa atingă satisfacția căutată.
Reiese de aici modul in care raportul plăcere/realitate pune o problemă care este ea insăsi dependentă de semnificația dată in psihanaliză termenului de "plăcere".
Prin plăcere se ințelege satisfacerea unei nevoi."
Sursa
Constantin Enăchescu”Tratat de Psihanaliză și Psihoterapie,Editura Polirom 2003

Observatii George Voinea
Domnul Enăchescu este singurul care a reusit sa formuleze cel mai exact principiile formulate de Freud.
Adică puteti căuta in toate bibliotecile din lume si nu o să gasiți ceva mai precis.
Deși sunt greșite principiile au meritul de pune problema funcționarii neuronale pe baza principiului plăcerii.
De asemenea domnul Enachescu stabilește problemele ridicate de funcționarea creierului uman si anume excitația,tensiunea si satisfacția(cu finalul ei orgasmul sau juisarea)
Meritul teoriei Nirvana este că recompune principiile psihanalizei așa cum există ele în raport cu realitatea și, in mod firesc, cu principiul realității.
Constantin Enăchescu doctor în psihologie și medicină,medic primar psihiatru este profesor universitar la Facultatea de Psihologie și științele Educației,Universitatea din București.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu